Våra försäljningsvillkor

Kundservice och giltighet

Det är enkelt att handla verktyg av oss på Edeco. Om du inte finner det du söker direkt i vår webshop, kontakta oss för personlig service. Vi har tillgång till ett utökat sortiment av beställningsvaror för att möta just ditt behov av bearbetning.

Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla inkommande order om inget annat avtalats. Avvikande inköpsvillkor på kundorder accepteras inte. I övrigt gäller leveransbestämmelser enligt NL17 och Incoterms 2020.

Edeco bedriver endast försäljning till registrerade företag.

Har du några övriga funderingar, kontakta vår trevliga kundservice under helgfri måndag - fredag 07.45-16.30. Du når oss via telefon: 054-55 80 00 eller via mail: info@edeco.se

Priser och produkter

Alla priser är angivna exklusive mervärdesskatt. Orderdagens priser och rabatter gäller. Vi reserverar oss för att prisändringar kan förekomma på grund av ändrade inköpspriser och/eller valutafluktuationer.

Aktuella och uppdaterade priser finns i Edecos webshop på www.edeco.se. Edeco förbehåller sig rätten till delningspåslag vid köp av bruten förpackning. Edeco förbehåller sig vidare rätten att när som helst förändra produktsortimentet, samt reserverar sig också för ändringar i produktspecifikationerna.

Om kunden beställt tjänster utöver ordinarie leveransservice (expressbud, extra avisering eller liknande) faktureras dessa enligt gällande prislista.

Kampanjpriser/utförsäljning

Vi tillämpar kampanjpriser på utvalda produkter under en tidsbestämd period.

Vi tillämpar utförsäljningspriser på utvalda produkter så länge lager finnes.

Båda varianterna markeras med en orange ikon där prissänkningen visas i procent.

Betalningsvillkor

Normalt 30 dagar netto från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8%

Vid fakturaköp tillämpas sedvanlig kreditprövning. Edeco har rätt att underlåta att leverera produkter, för det fall Edeco har befogad anledning att ifrågasätta kundens betalningsförmåga. Vid försenad betalning äger Edeco dessutom rätt att avbryta sitt fullgörande till dess betalning sker.

Orderläggande och leveransvillkor

FCA lager Karlstad, inklusive emballage debiteras kund om inget annat avtalats.

Vid beställning via vår webshop erbjuder vi extra fördelaktiga fraktvillkor. Vid ordervärde överstigande 2 000 kr sker leverans fraktfritt. Vid orimlig fraktkostnad (skrymmande eller liknande) förbehåller vi oss rätten att debitera för oss kostnadsneutral frakt. Frakt debiteras endast avseende ordervärde (order via webshop) understigande 2 000 kr. Vi debiterar då standardfrakt med 100 kr (maxvikt 35 kg/kolli) alternativt 704 kr (helpall) eller 564 kr halvpall.

Vid beställning via vår webshop sker samtliga leveranser normalt via företagspaket 16.00 och alltid med PostNord som speditör. Vid beställningar där kund särskilt önskar leverans till egen brevadress (tex boxadress) ber vi er uppmärksamma att möjligheten till spårbarhet går förlorad. Sådan beställning utförs därmed på egen risk, vi rekommenderar därför leverans till paketadress. Om beställning görs innan kl 15 under helgfri vardag skickas normalt din beställning samma dag, under förutsättning att varan finns på vårt lager.

Delleverans

Vi förbehåller oss rätten att delleverera en order vid leveranstillfället. Varje delleverans betraktas som en enskild leverans och faktureras separat. Fraktkostnaden för delleveransen debiteras såvida inte annan överenskommelse gjorts med kunden. Observera att restorder understigande 100 kr inte expedieras utan att du uttryckligen ber om det. En begärd restorder understigande 100 kr belastas normal fraktkostnad.

Annullering

En annullering av order kan endast göras efter överenskommelse. Specialprodukter kan endast annulleras efter överenskommelse och bekräftelse från tillverkaren.

Äganderättsförbehåll

Äganderätten till produkterna övergår till Kunden först då produkterna till fullo är betalda. För det fall produkterna inte betalas inom föreskriven tid äger Edeco rätt att med omedelbar verkan återta produkterna på kundens bekostnad. 

Avgift vid lågt ordervärde

På grund av de kostnader som vår orderhantering medför, debiterar vi kunden en extra avgift vid låga ordervärden. Vid ordervärde understigande 300 sek per enskild order kommer därför en minorderavgift på 150 sek att göras. Vid beställning via vår webshop debiteras ej denna avgift.

Garantivillkor

Om inget annat anges lämnar vi ett (1) års garanti vid fabrikations- och materialfel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård och garantin omfattar inte normalt slitage eller förbrukningsvaror. Vi förbehåller oss rätten att reparera varan eller byta ut den. Vid retur av reklamerad vara skall denna vara väl rengjord och omsorgsfullt emballerad.

Retur/reklamation av Produkter

Vid retur eller reklamation vill vi att du kontaktar oss innan du skickar tillbaka något.
Av oss i förväg godkänd retur krediteras med högst 80% av debiterat pris. Returer som ej är godkända av oss krediteras inte.

Retur- om du beställt fel

Om du inte är nöjd med varan skickar du tillbaka den inom 14 dagar och betalar för returfrakten.
Glöm inte att alltid kontakta oss innan på retur@edeco.se . Varan skall återsändas i oanvänt skick och i sin originalförpackning. Använda varor och specialbeställningar återtas inte. Vi löser inte ut paket mot postförskott eller efterkrav.   
 
Reklamation - om du fått en trasig eller felaktig vara

Om inget annat anges lämnar vi ett (1) års garanti vid fabrikations- och materialfel. Varan skall inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård. Garantin omfattar inte slitage eller förbrukningsartiklar. Vi förbehåller oss rätten att reparera varan eller ersätta den med ny. Vid retur av reklamerad vara skall denna vara rengjord och väl emballerad. Glöm inte att kontakta oss innan. Kontakta oss för instruktion om lämplig returfrakt på vår bekostnad.

Mottagna Produkter ska utan dröjsmål noggrant undersökas avseende eventuell leverans av fel vara, fel kvantitet eller fel på produkten. Vid föreliggande av fel som kan identifieras genom en noggrann undersökning ska produkten returneras till Edeco omedelbart, men senast inom 5 dagar från det att Produkterna levererats till kund.

Fel som inte kan identifieras vid en noggrann undersökning ska reklameras omedelbart efter det att felet upptäckts. Underlåter kunden att inom föreskriven tid reklamera fel i produkterna förlorar kunden rätten att åberopa felet. Reklamationer som skickas tillbaka utan tidigare kontakt med och registrering hos Edeco returneras till kunden omgående med mottagarfrakt.

Förutsatt att det föreligger ett fel som Edeco ansvarar för och att felet reklamerats på rätt sätt och i tid (allt enligt ovan) ska Edeco och på egen bekostnad, antingen avhjälpa felet, leverera en ny produkt eller återbetala mot felet motsvarande del av köpeskillingen.

Edeco har inte något ansvar för fel utöver vad som anges i denna punkt.

Transportskador

Om varan har transportskadats ska du omgående anmäla detta till chauffören eller till fraktbolaget.

Ansvarsbegränsning

Edeco ansvarar inte för skada som orsakats av produkten på person eller fast eller lös egendom, eller följderna av sådan skada. Edeco ansvarar inte heller för indirekta förluster som kan drabba kunden. Ansvarsbegränsningen omfattar, men är inte begränsad till, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.

Tryckfel

Edeco ansvarar inte för avvikande innehåll gällande priser, produktinformation eller liknande som anges på Edecos hemsida, i produktkataloger eller i annat dokument om skrivelsen är hänförlig till tryckfel.

Force majeure

Edeco ska vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt parternas avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Edecos kontroll. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter