Integritetspolicy för Edeco AB

Privacy and Cookie Policy

Denna policy tillämpas för behandling av personuppgifter som förekommer i den verksamhet som bedrivs av EDECO AB, (”EDECO” eller ”Vi”) i förhållande till den som på något sätt nyttjar våra tjänster, köper produkter eller på annat sätt har kontakt med oss. EDECO behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning för att skydda den personliga integriteten.

Med behandling avses all befattning med personuppgifter såsom insamling, lagring och användning. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom exempelvis användarnamn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

  1. Insamling av personuppgifter

Edeco behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss. När du gör en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna information till oss, likaså när du registrerar dig för nyhetsbrev.

Utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt och strävan är alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Då bolaget gör affärer med andra företag, B2B, har vi ett mycket litet behov av personliga uppgifter gentemot kunder och leverantörer. Uppgifter om våra anställda är något mer omfattande av både lagliga, allmänna och praktiska skäl.

 Exempel på personuppgifter som bolaget kan komma att behandla:

Namn                                              Adress

E-post                                             Telefonnummer

Födelsedatum                             Titel

Användar-id                                 Fotografier

Bankuppgifter                             Uppgifter som registreras självmant via t ex hemsidan

 

  1. Användning av personuppgifterna

EDECO behandlar enbart uppgifter för det ändamål uppgiften har samlats in och när det finns en laglig grund för behandling av personuppgifterna. Vi behandlar personuppgifter enligt nedan:

Ingå och upprätthålla avtalsrelationer
EDECO behandlar personuppgifter i samband med förberedelse, administration och fullgörelse av ingångna avtal och köp. Personuppgifter om företagskunders kontaktpersoner och i förekommande fall enskilda firmor behandlas för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet såsom hantering av beställningar, betalning, leverans och hantering av reklamations- och garantiärenden.

Personuppgifter om affärskontakter registreras för att upprätthålla en kontaktlista. Behandlingen sker på grundval av vårt legitima intresse av att upprätthålla affärsrelationer och för att kommunicera med de registrerade. Vi bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas enbart för det avsedda ändamålet och endast så länge som den registrerade är en affärskontakt till EDECO.

Rekrytering
EDECO behandlar personuppgifter som inhämtas i samband med rekryteringsförfaranden.

Det kan förekomma att personuppgifter behandlas hos företag och organisationer med vilka EDECO samarbetar med vid rekryteringsprocessen. Personuppgifterna kommer att bevaras av EDECO och dess samarbetspartners under den tid det är nödvändigt med hänsyn till för att genomföra rekryteringsförfarandet.

Vid rekryteringsförfaranden ges sökande möjlighet att samtycka till att EDECO bevarar personuppgifter inför kommande rekryteringsbehov. Den sökande kan när som helst återkalla ett sådant samtycke. När den registrerade inte längre samtycker till att EDECO behandlar personuppgifterna inför kommande rekryteringsförfaranden raderas uppgifterna.

Marknadsföring
EDECO behandlar e-postadresser för att genomföra direktmarknadsföring av EDECOs produkter och utskick av information- och nyhetsbrev. Uppgifterna behandlas på grundval av EDECO legitima intresse av att upprätthålla en kontaktlista, upprätthålla affärskontakter och för att kommunicera med den registrerade som en affärskontakt. Vi bedömer som utgångspunkt att dessa legitima intressen överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Nyhetsbrev som du själva anmält dig till skickas så länge du väljer att ta emot dem, du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen genom att avregistrera dig från vidare utskick.

  1.      Gallring av personuppgifter

Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. EDECO gallrar eller anonymiserar personuppgifter löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Som utgångspunkt innebär detta att personuppgifter bevaras så länge det pågår en kundrelation och för en tid av två år därefter. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag, t.ex. bokföringslagen, det finns produktgarantier som löper längre eller för att bevaka våra rättsliga intressen om det t.ex. har uppstått en tvist.

  1. Utlämnande av personuppgifter

Vi kan komma att dela personuppgifter med personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag och för vår räkning. Våra personuppgiftsbiträden hanterar t.ex. IT-tjänster och företagsadministration. Vi har skriftliga avtal med våra personuppgiftsbiträden för att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas i uppdraget.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med transportörer, underleverantörer och återförsäljare för administrativa ändamål avseende kunder och kontaktpersoner samt för direktmarknadsföring av EDECO produkter. Vi kan även dela personuppgifter med myndigheter och andra i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, så som misstänkta bedrägerier, penningtvätt, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller om andra tillfällen då tvingande lag kräver det. Om sådan delning sker är den som tar emot uppgifterna efter överlämnandet personuppgiftsansvarig för personuppgifterna i sin verksamhet.

EDECO säljer aldrig några personuppgifter till någon annan för direktmarknadsföringsändamål eller liknande. I övrigt lämnar EDECO endast ut uppgifter om tvingande lag så kräver eller om den registrerade samtyckt därtill.

  1.      Dina rättigheter

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att efterfråga ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. EDECO har rätt att kräva att du kan identifiera dig, innan utlämnande, till undvikande av obehörig åtkomst av personuppgifter.

Du har dessutom rätt att, när som helst, begära att personuppgifter rättas, behandlingen begränsas eller att vi ska radera de uppgifter vi behandlar om dig. För det fall EDECO är skyldigt enligt lag att fortsätta med lagring av personuppgifterna, kan uppgifterna dock enbart blockeras. Du har även under vissa förhållanden rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke avseende fortsatt behandling. Du har vidare rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning och att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Vi använder den e-postadress du försett oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka informationsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden kan du avsluta prenumerationen via länken i mailet eller kontakta info@edeco.se så hjälper vi dig med avregistreringen.

  1.      Informationsskydd

Edeco värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Utgångspunkten är att endast arbetstagare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

För känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med fokus på integritet och skyddar i hög grad mot intrång, skadegörelse eller förändringar som kan innebära en risk för den personliga integriteten.

  1.      Cookies

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen.

Nedan listas vilka cookies vi använder och vilken information de lagrar.

Cookie namn

Cookie beskrivning

FORM_KEY

Lagrar slumpvis genererad nyckel som används för att förhindra falska förfrågningar

PHPSESSID

Ert sessions ID på servern.

GUEST-VIEW

Tillåter besökare att se och editera sin order

PERSISTENT_SHOPPING_CART

En länk till information om din kundvagn och visningshistorik

STF

Information om produkter du har mailat till kontakter.

STORE

Lagrar valt språk

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Anger om en kund tillåter att cookies används.

MAGE-CACHE-SESSID

Underlättar cachning av innehåll i webbläsaren för att göra sidor laddas snabbare.

MAGE-CACHE-STORAGE

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION

Underlättar cachning av innehåll i webbläsaren för att göra sidor laddas snabbare.

MAGE-CACHE-TIMEOUT

Underlättar cachning av innehåll i webbläsaren för att göra sidor laddas snabbare.

SECTION-DATA-IDS

Underlättar cachning av innehåll i webbläsaren för att göra sidor laddas snabbare

PRIVATE_CONTENT_VERSION

Underlättar cachning av innehåll i webbläsaren för att göra sidor laddas snabbare

X-MAGENTO-VARY

Underlättar cachning av innehåll i server för att göra sidor laddas snabbare

MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION

Underlättar översättning av innehåll till andra språk.

MAGE-TRANSLATION-STORAGE

Underlättar översättning av innehåll till andra språk.

 

  1.      Ansvar för personuppgifter

Om inget annat specifikt anges är EDECO TOOL AB · Box 2119 · Gräsdalsgatan 9 · 650 02 Karlstad · 054-55 80 00 · info@edeco.se, personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Vid eventuella frågor, synpunkter och klagomål rörande EDECO hantering av dina personuppgifter kontakta oss på info@edeco.se.

  1.      Tillsynsmyndighet -Integritetsskyddsmyndigheten 

Om du anser att EDECO bryter mot gällande personuppgiftslagstiftning har du möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. På Integritetsskyddsmyndigheten hemsida, imy.se, finns ytterligare information om hur du går tillväga.

  1. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar den senaste versionen på vår webbplats. Vid uppdateringar av avgörande betydelse kommer kommuniceras med dig innan ändringen träder i kraft.

Denna policy uppdaterades den 12:e januari 2020